firemax.pl

Strażacka Kamera Reveal FirePRO

Utworzono: 22-09-2017

 

W naszym termowizyjnym konkursie nagrodą jest oczywiście kamera termowizyjna Reveal FirePRO!

Tym razem, aby ją otrzymać MUSICIE SIĘ ZJEDNOCZYĆ na rzecz Waszej jednostki, bowiem kamerę za 1 zł WYGRYWA JEDNOSTKA STRAŻY POŻARNEJ, W IMIENIU KTÓREJ WYSTĄPI NAJWIĘCEJ UCZESTNIKÓW. 

Aby Twoja jednostka miała szansę nabyć za symboliczną złotówkę tę kamerę, należy:
1. Udostępnić film Seek Reveal FirePRO z naszego facebooka. 
2. Wysłać e-mailem na adres serwis@firemax.pl zdjęcie, które kojarzy się z FIRE-MAX. 


UWAGA WAŻNE! Nie zapomnij w mailu dopisać jaką jednostkę reprezentujesz. Koniecznie zachęć swoich, aby to samo zrobili dla Twojej jednostki - pamiętaj Jury wybierze jednostkę, która ma najwięcej Uczestników i najciekawsze zdjęcia.

Masz czas do 19.11.2017. 

20 listopada ogłosimy zwycięską jednostkę, która otrzyma kamerę! 

 

Szczegóły w regulaminie promocji.

Kontakt: Joanna Szramowska tel. 609 490 790

 


 

REGULAMIN PROMOCJI „STRAŻACKA KAMERA Reveal FirePRO” ORGANIZOWANEJ PRZEZ FIRE-MAX SP. Z O.O. 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem Promocji jest FIRE-MAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 224. 
1.2. Zasady Promocji zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.firemax.pl oraz w siedzibie FIRE-MAX SP. Z O.O. , Warszawa, Al. Jerozolimskie 224. 
1.3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która spełni warunki określone w Regulaminie. 
1.4. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 
1.5. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunki uczestnictwa 
2.1. ZWYCIĘZCĄ ZOSTANIE JEDNOSTKA STRAŻY POŻARNEJ, w imieniu której wystąpi najwięcej Uczestników, którzy udostępnią film a ich zdjęcia będą zdaniem Jury najciekawsze. 
2.2. Aby spełnić warunki Promocji „STRAŻACKA KAMERA Reveal FirePRO”, Uczestnik musi udostępnić film Seek Reveal FirePRO umieszczony na stronie www.facebook.com/firemax_warszawa i przesłać w imieniu swojej jednostki (używając jej nazwy) zdjęcie, które kojarzy się mu z firmą FIRE-MAX, e-mailem na adres serwis@firemax.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2017. 
2.3. E-mail ze zdjęciem musi zawierać imię i nazwisko oraz nazwę jednostki, w imieniu której Uczestnik występuje. 
2.4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy FIRE-MAX Sp. z o.o., dystrybutorzy oraz osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 lat. 
2.5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to praw autorskich i treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Fotografie nie spełniające tych warunków, warunków Regulaminu lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Promocji. 
2.6. Uczestnik Promocji poprzez wysłanie fotografii i zgłoszenia oświadcza, iż: 
- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zasady w nim zawarte, 
- przysługują mu wyłączne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć,
- przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich, 
- wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, 
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Promocji, 
- nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium, udziela na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania fotografii (druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, upowszechnienie w Internecie i innych miejscach wybranych przez Organizatora, itp.). 
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane w zgłoszeniu uniemożliwiające odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

3. Nagroda i zasady jej otrzymania 
3.1. Nagrodą w Promocji jest możliwość nabycia za 1 zł brutto jednej kamery termowizyjnej Reveal FirePRO, o wartości nie mniejszej niż 3.497 zł brutto. 
3.2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent. 
3.3. Wyłonieniem Zwycięzcy zajmie się Jury, które czuwa nad prawidłowością przebiegu Promocji. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
3.4. Zwycięzcą zostanie jednostka straży pożarnej, w imieniu której najwięcej uczestników udostępni film i przyśle do Organizatora zdjęcie. 
3.5. Nagrodzona jednostka i Uczestnicy, którzy występują w jej imieniu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Promocji drogą elektroniczną lub telefonicznie a nagrody przekazane kurierem lub osobiście. 
3.6. Organizator będzie informować o wynikach Promocji posługując się imieniem i nazwiskiem lub nazwą, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

4. Terminy związane z promocją „STRAŻACKA KAMERA Reveal FirePRO” 
4.1. Aby jednostka straży pożarnej mogła wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi udostępnić film film Seek Reveal FirePRO umieszczony na stronie www.facebook.com/firemax_warszawa oraz przesłać, z podaniem nazwy jednostki zdjęcie kojarzące się z Fire-Max na adres serwis@firemax.pl, w dniach od 22.09.2017 do 19.11.2017.
4.2. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi w dniu 20.11.2017. 

5. Inne postanowienia 
5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator. 
5.2. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu wykonania czynności wynikających z Regulaminu Promocji „STRAŻACKA KAMERA Reveal FirePRO” i po realizacji zostaną zanonimizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami). Uczestnicy podają dane osobowe na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania. 
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji dotyczącej Promocji drogą elektroniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), na co Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę.
5.4. Organizator zastrzega prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania Promocji, które nie naruszają praw nabytych Uczestników. 
5.5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

Przejdź do góry strony